Naudinga informacija

Šiandieninė normatyvinių dokumentų situacija Liteuvoje tvarkant BSA

Šiandien, Lietuvoje nėra normatyvinių dokumentų įvertinančių kompostavimo technologijas (sertifikavimo), nei normatyvinių dokumentų nustatančių gauto produkto kokybę pagal dirvos gerinimo, tręšimo bei higienizacijos aspektus ir tuo labiau kompostų vertinimo organizacijos. Vis dėlto kol bus paruošti normatyviniai dokumentai, reikia naudotis sekančia normatyvine dokumentacija:

1) Normatyvinis dokumentas LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai”, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.349 (Žin., 2001, Nr. 61-2196;2005, Nr. 142-5135).

2) LR AM Įsakymas „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų ” (Žin. 2007 m. sausio 25 d. Nr. 23-902; Žin. 2009 m. liepos 20 d. Nr.88-3777).

3)2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr.2092/91(Oficialusis leidinys 2007-07-20 Nr.189; 2008-10-03 Nr.264)

4) 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (Oficialusis leidinys 2008-12-16 Nr. 337; 2010-03-31 Nr. 84)

5) Šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti kompostuojami pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimus.

6) 2010 m. liepos 6d. Europos Parlamento rezoliucija, dėl Komisijos žaliosios knygos  dėl biodujų atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (2009/2153 (INI)).

7) 2010 m. rugsėjo 21 d. Eoropos komisijos darbinis dokumentas, kurio tema – „Nuotekų dumblai ir bioatliekos”.

Taip pat nėra normatyvinių dokumentų įteisinančių biodujų išgavimo (pūdymo procesuose gautų likutinių substratų panaudojimas), tačiau jie turėtų atsirasti 2011 metais.