Выбрать страницу

Очистка сточных вод

Pramonės ir verslo nuotekų tvarkymas

Pasikeitus nuotekų priėmimo į nuotekų valyklas reglamentacijai, bei nuolat didėjant nuotekų valymo kainai, keičiasi ir ekonominė nuotekų valymo situacija.

Šiandieną, plačiau paplitę biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių veikla paremta aerobine mikroflora, kuri praktiškai nepajėgi išvalyti nuotekų, kurių tarša pagal BDS skaičiuojamo tūkstančiai mg/ l O2. Savo ruoštu, anaerobinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas reikalauja laiko bei lėšų. (Anaerobinis pramoninių ir žemės ūkio nuotekų valymas). Jau daugiau kaip dešimt metų, nuotekos, užterštos biologiškai skylančiais teršalais sėkmingai galima valyti panaudojant biotechnologinius produktus – probiotines kompozicijas, kurios skirtos nuotekų valymui bei nuotekų dumblų tvarkymui.

Naudojant probiotines kompozicijas ProbioStopOdor bei ProbioHelp be specifinės įrangos galima ne tik 50 – 95 % sumažinti taršą, bet ir pašalinti patogeninę mikroflorą.

Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje vykdomuose darbuose gaunami geri rezultatai t.y., spirito, alaus, maisto pramonėje, pieno bei mėsos perdirbimo įmonėse.

Institute yra paruošta metodika – probiotinių kompozicijų panaudojimas valant įvairios koncentracijos bei taršos nuotekas.

Kadangi, probiotikų panaudojimui nereikalinga speciali įranga, tai jų panaudojimas neapsiriboja vien nuotekų valyklų veiklos gerinimu, nuotekų valymo procesą galima atlikti įvairiuose talpose, prūduose, lagūnose ir t.t. Buvo atlikti bandymai esant bioskaidžiai taršai, pagal BDS7, nuo 2000 – 3000 mg/ l O2 iki 400 000 mg/ l O2 . Visais atvejais gauti teigiami rezultatai leidžiantis sumažinti taršą nuo 50 % iki 90 %.

Visais tiriamais atvejais patogeninės mikrofloros kiekis sumažėjo daugiau nei 95 % .

Keletas pzvyzdžių:

1. «PROBIOTIKŲ PANAUDOJIMAS ABF «ŠILUTĖS RAMBYNAS» NUOTEKŲ VALYMUI»

Anaerobinio proceso tyrims pagrindinių technologinių procesų nuotekose

Procesas buvo vykdomas pastovioje ~ 17 0C temperatūroje. Lentelėje nurodytomis dienomis buvo imami ėminiai, konservuojami ir vežami į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tyrimo laboratoriją.

1. Lentelė. Anaerobinio proceso laboratorinių analizių ir išvestiniai duomenys;

<td «40»>2636<td «47»>53,8<td «40»>1304<td «47»>47<td «40»>790<td «47»>35,9<td «40»>90<td «47»>29,4<td «40»>216<td «47»>27,8<td «40»>172<td «47»>28<td «40»>170<td «47»>25,3<td «40»>174<td «47»>27,8

Data

SM, mg/l

ChDSCr, mgO2/l

BDS7,mgO2/l

N ben-dras,mg/l

P ben-dras, mg/l

Rieba-lai, mg/l

N/P

ChDSCrlikutinė tarša, %

BDS7likuti-nė tarša,%

ChDSCr/BDS7

SM likuti-nė tarša, %

Riebalų likutinė tarša, %

2009.11.11

12000

6300

228

2150

4,2

100,0

100,0

1,9

100,0

100,0

2009.11.12

9380

3420

108

430

2,3

78,2

54,3

2,7

49,5

20,0

2009.11.13

6500

3450

155

198

4,3

54,2

54,8

1,9

30,0

9,2

2009.11.16

3230

1580

103

16

3,5

26,9

25,1

2,0

3,4

0,7

2009.11.17

3680

2220

106

18

3,8

30,7

35,2

1,7

8,2

0,8

2009.11.18

4080

2110

113

15

4,0

34,0

33,5

1,9

6,5

0,7

2009.11.21

2420

1900

110

25

4,3

20,2

30,2

1,3

6,4

1,2

2009.11.23

2440

1970

125

25

4,5

20,3

31,3

1,2

6,6

1,2

SM – skendinčios medžiagos

N/P – bendrojo azoto ir bendrojo fosforo santykis

Lentelėje paryškinti duomenys, kurie „iškrenta“ iš konteksto. Darant tyrimų serijas tai yra normalu, reikia atsižvelgti į žmogiškąjį (klaidų) faktorių imant mėginius, juos numeruojant, analizuojant ir rašant analizių protokolus.

Proceso pradžioje BDS7 siekė 6300 mgO2/l, ChDSCr 12000 mgO2/l. ChDSCr /BDS7 santykis 1:1,9. Azoto ir fosforo santykis buvo 4,2 (proceso metu svyravo 2,3-4,5 ribose). Šie santykiniai dydžiai rodo, kad esanti nuotekų tarša gali būti išvalyta biologiniais valymo metodais.

silutes rambynas 1 pav

1. Pav. BDS7, ChDS, SM ir riebalų kiekio kitimo dinamika, nuotekų valymui taikant anaerobines sąlygas ir probiotikų kompoziciją.

Iš 1. Pav. ir 4. lentelės matome, kad valant šias nuotekas anaerobinėmis sąlygomis ir panaudojant probiotikų kompoziciją santykiu 1:10000, esminiai pokyčiai vyksta 3 parų bėgyje, o didžioji dalis riebalų išvaloma per 2 dienas. Pilnas valymo procesas trunka penkias dienas, per šį laikotarpį pasiekiami labai geri nuotekų išvalymo rezultatai:

  • riebalai išvalomi nuo 2150 iki 16-25 mg/l (išvalymo efektyvumas > 98 %),
  • SM išvalymas siekia nuo 2636 iki 170-174 mg/l (> 93 %),
  • tarša pagal BDS7 sumažinama nuo 6300 iki 1580-2220 mgO2/l (išvalymo efektyvumas 65 — 70 %).

Analizių duomenys rodo, kad riebalų taršos praktiškai nebėra, ChDSCr /BDS7 santykis 1:1,2 rodo, kad didžioji biologinės taršos dalis yra išvalyta, o likusi praktiškai tik cheminė tarša, kuri biologiniais metodais nevaloma.

Ypač geras rezultatas pasiektas per pirmąsias 2 valymo proceso dienas:

  • riebalai išvalomi nuo 2150 iki 9,2 mg/l (išvalymo efektyvumas > 90 %),
  • SM išvalymas siekia nuo 2636 iki 790 mg/l (išvalymo efektyvumas 70 %),
  • tarša pagal BDS7 sumažinama nuo 6300 iki 3450 mgO2/l (išvalymo efektyvumas 45%).

Šiame darbe buvo atlikti ir aerobinio proceso tyrimai, pagrindinių technologinių procesų nuotekose, taip pat panaudojant probiotikus. Aerobinio proceso metu, nuotekų tarša sumažėjo ženkliai mažiau lyginant su anaerobinio proceso tyrimų pasiektais rezultatais. Tačiau geri rezultatai buvo pasiekti per 2 pirmąsias valymo proceso dienas riebalų ir SM atžvelgiu:

  • riebalai išvalomi nuo 2038 iki 632 mg/l (išvalymo efektyvumas ~ 80 %),
  • SM išvalymas siekia nuo 2680 iki ~ 840 mg/l (išvalymo efektyvumas 68 %).

2. Avarijos likvidavimas «KONCENTRUOTOS BIOSKAIDŽIOS TARŠOS IŠSILIEJIMAS Į ŠILUTĖS MIESTO KANALIZACIJĄ»

Aplinkos vadybos ir audito instituto specialistai atlieka bandymus, naudodami specialią mikroflorą, tvarkant bioskaidžias ir skystas atliekas, valant koncentruotas nuotekas bei šalinant kvapus. 2009 m. liepos mėn., įvykus koncentruotos bioskaidžios taršos išsiliejimui į Šilutės miesto kanalizaciją, buvo užteršti miesto biologinio nuotekų valymo įrenginiai, žuvo nuotekų valymo įrenginių mikroflora. UAB „Šilutės vandenys“, siekdami kiek galima sumažinti Šyšos upės užterštumą, sukaupė koncentruotas nuotekas laisvuose rezervuaruose (nuotekų tarša nuo 4500 iki 5500 mg/l O2 pagal BDS7). Šių nuotekų koncentracijos sumažinimui buvo panaudoti  mikrobiologiniai efektyvių mikroorganizmų preparatai. Šie preparatai buvo panaudoti anaerobinėmis sąlygomis, t.y. į rezervuarus su koncentruotomis nuotekomis buvo įpilta efektyvi mikroflora ir pagal galimybes išmaišyta. Rezultatai atsispindi lentelėje Nr.1:

Tyrimo pavyzdys pH ChDSCrmg O2/l Išvalymo % BDS7mg O2/l Išvalymo %
Kontrolinės nuotekos 7,24 12 672 4665
Apdorota EM po 5 valandų 7,32 6 720 47,0 1 995 57,2
Po 18 valandų 7,32 2 573 79,7 1 260 73,0
Po 24 valandų 7,30 1 238 90,2 590 87,3
Po 44 valandų 7,39 864 93,2 294 93,7

Išvalymo procesas faktiškai net anaerobinėmis sąlygomis įvyko per 1 parą, per šį trumpą laikotarpį buvo išvalyta daugiau nei 90 % taršos, taip apvalytos nuotekos jau buvo tinkamos valyti komunalinių nuotekų valymo įrenginiuose.

Buvo dar kartą įsitikinta, kad EM grupės mikroflora ne tik sėkmingai šalina kvapus, mineralizuoja ir higienizuoja nuotekų dumblus, bet ir puikiai tinka taršos, patekusios į paviršinius vandenis, likvidavimui, pirminiam koncentruotos taršos valymui bei nuotekų valymo proceso optimizavimui.